Vyhľadávanie

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov), ďalej len "Nariadenie EÚ" a zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ROBINCO Slovakia s.r.o., IČO: 31611630, so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2088/L (ďalej len ROBINCO Slovakia s.r.o.) prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje, ktoré spracováva pre nižšie uvedené účely, sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

V akom rozsahu a za akým účelom spracovávame osobné údaje? Aké osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje sú spracovávané v takom rozsahu, v akom ste nám ich Vy ako Subjekt údajov/ Správca/ Spracovateľ poskytli, pričom tieto osobné údaje môžu byť spracované hlavne pre nasledujúce účely:


Personálne účely

  • spracovanie osobných údajov zamestnancov (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, číslo bankového účtu, zdravotná poisťovňa, telefónne číslo, emailová adresa, údaje o manželke a deťoch - ich meno, priezvisko a rodné číslo)
  • spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, emailová adresa).

Obchodné / servisné účely

  • vybavovanie ponúk a dopytov (meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, emailová adresa)
  • nákup a predaj tovaru (meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, emailová adresa)


Osobné údaje nie sú bez predchádzajúceho výslovného súhlasu subjektu údajov poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou štátnych a iných orgánov v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Ako osobné údaje chránime?

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované v sídle spoločnosti ROBINCO Slovakia s.r.o. jednotlivými poverenými osobami podľa definovaných oprávnení. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje pomocou prostriedkov výpočtovej techniky (hlavne kancelárske a účtovné programy), prípadne manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe s dodržaním všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom spoločnosť ROBINCO Slovakia s.r.o. prijala technické a organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, predovšetkým opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k zneužitiu osobných údajov. Všetci oprávnení pracovníci, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektu údajov na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa osobných údajov.


Ako dlho spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje zamestnancov uchovávame počas doby stanovenej právnymi predpismi. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracovávame počas doby výberového konania, prípadne počas doby trvania udeleného súhlasu.

Osobné údaje dodávateľov a klientov spracovávame k zaisteniu práv a povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu alebo zmluvy, a to vždy minimálne po dobu trvania vzájomnej obchodnej spolupráce.


Aké sú práva Subjektu údajov?

  • Právo na informácie - počas doby spracovania Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o tomto spracovaní,
  • Právo na opravu - pokiaľ zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú aktuálne, máte pravo požiadať o ich opravu,
  • Právo podať námietku - pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore s platnou legislatívou, môžete proti tomuto spracovaniu podať námietku, prípadne sa obrátiť na príslušný dozorný orgán,
  • Právo na výmaz a odvolanie súhlasu - svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať a Vaše osobné údaje budú vymazané. Právo na výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré potrebujeme k splneniu zákonných povinností či k ochrane svojich oprávnených záujmov,
  • Právo na obmedzenie spracovania - pokiaľ sa domnievate, že informácie, ktoré o Vás máme, sú nepresné a ich spracovanie neprebieha v súlade s platnou legislatívou, môžete požiadať o obmedzenie ich spracovania,
  • Právo na prenosnosť údajov - pokiaľ ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov a spracovanie prebieha automatizovane, máte právo požiadať nás o poskytnutie osobných údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.


V prípade akýchkoľvek otázok, čí uplatnenia niektorých z Vašich práv, nás môžete kontaktovať na e-maile: zilina@robinco.sk alebo v sídle spoločnosti ROBINCO Slovakia s.r.o. Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím pozrite Záznamy o spracovateľských činnostiach spoločnosti.


Prehlásenie o použití cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies.


Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky stránky pamätajú vaše úkony a nastavenie, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nemožno použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.


Aké cookies používame?

Používame cookies napríklad pre prihlasovanie používateľov a ďalšie pre zachovanie vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok.

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup na čítanie alebo zápis týchto údajov.

Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google") a používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej používateľmi. Informácie vygenerované súbormi cookies o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických.

Podrobné informácie o Google Analytics nájdete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.


Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, ak nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách: